چند تا چک برگشت داده ایم؟

[ad_1]

آمار بانک مرکزی از چک های برگشتی دی ماه سال جاری حاکی از برگشت حدود 553 هزار فقره چک در این ماه است که از نظر تعداد و مبلغ 1.6 و 19.6 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، آخرین آمار از گردش چک های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در آذرماه امسال بیش از 6.5 میلیون فقره چک به مبلغ 269.700 میلیارد تن مبادله شده است که تا آذرماه به ترتیب 0.2 و 4.4 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، حدود 6 میلیون واحد به ارزش حدود 239 هزار و 200 میلیارد تومان از محل چک های مبادله ای دریافت شد که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 0.1 و 2.8 درصد افزایش یافت. علاوه بر چک های دریافتی، حدود 553 هزار فقره چک برگشت خورده است که از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی به ترتیب 1.6 و 19.6 درصد افزایش داشته است.

نرخ چک برگشتی کمتر از 10 درصد است.

همچنین در این مدت در استان تهران حدود 2 میلیون و 100 هزار فقره چک به مبلغ 138 هزار و 400 میلیارد تومان مبادله شد که نشان از پیشرو بودن استان تهران در مبادلات چک در کشور دارد. چک های دریافتی در تهران بیش از یک میلیون و 900 هزار فقره به ارزش حدود 124 هزار و 900 میلیارد تن و چک های برگشتی نیز حدود 157 هزار فقره به ارزش بیش از 13 هزار و 500 تن گزارش شده است.

این در حالی است که نسبت چک های برگشتی به مبادله ای از 8 درصد در دی ماه سال گذشته به 8.5 درصد در دی ماه امسال رسیده است که 0.5 درصد است. از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده به ترتیب 92 درصد و 88.9 درصد وصول و 11.1 درصد برگشت خورده است.

مبلغ چک های برگشتی بنا به دلایلی

همچنین در دی ماه امسال به دلیل کمبود یا کمبود نقدینگی حدود 534 هزار فقره چک به مبلغی حدود 27 هزار میلیارد تن برگشت خورده است که در واقع 96.6 عدد و 88.4 درصد از کل چک های برگشتی برحسب است. ارزش به دلیل کمبود یا کمبود موجودی.

از سوی دیگر، در استان تهران به دلیل کمبود یا نبود موجودی، حدود 150 هزار فقره چک به ارزش حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان برگشت خورده است که در استان تهران 95.5 درصد از نظر تعداد و 77 درصد در برگشت است. کمبود یا نبود موجودی، کل چک های برگشتی بود.

چند درصد چک ها رمزگذاری شده اند؟

علاوه بر این، در این ماه بیش از 6.4 میلیون کالا در سراسر کشور دریافت شد که از این تعداد حدود 6 میلیون مورد رایج و حداکثر 0.4 میلیون مورد رمزگذاری شده بودند. بنابراین، در کل کشور 92.9 درصد چک های دریافتی چک های معمولی و 7.1 درصد چک های رمزگذاری شده است.

از بیش از 530 هزار و 800 میلیارد تومان چک دریافتی در سراسر کشور، 239 هزار و 200 میلیارد تومان چک عادی و حدود 291 هزار و 600 میلیارد تومان نیز ویژه چک های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور، 45.1 درصد از کل مبلغ چک های دریافتی، چک های عادی و 54.9 درصد مابقی به صورت رمزدار است.

بر اساس این گزارش، در دی ماه امسال حدود 455 هزار فقره چک رمزدار در سراسر کشور به مبلغ حدود 291 هزار و 600 میلیارد تن دریافت شد که نسبت به دوره قبل 0.6 درصد از نظر تعداد و 53.2 درصد کاهش داشته است. ماه او بزرگ شد.

اما طی ماه مورد گزارش، تهران بیش از 153 هزار فقره چک رمزدار به ارزش بیش از 231 هزار و 600 میلیارد تومان دریافت کرده که 50.7 درصد از تعداد چک های رمزدار دریافتی در سه استان تهران در ماه جاری (33.7 درصد وصول شده) است. اصفهان (9.1 درصد) و خراسان رضوی (7.9 درصد) که بیشترین سهم را نسبت به سایر استان ها داشتند.

85.2 درصد از ارزش چک های بالاتر نیز در استان های تهران (79.4 درصد)، اصفهان (3.1 درصد) و خراسان رضوی (2.7 درصد) وصول شده است.

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما